2,236 total views,  2 views today

اولین روش تست غیر مخرب قطعات و تاسیسات، بازدید چشمی است. “بازدید چشمی” از بازدید با چشم معمولی (غیر مجهز) شروع میشود و به بازدید چشمی با چشم مجهز به بزرگنما های نوری ادامه پیدا می کندو در نهایت به سیستم های مجهز به دوربین با ((ریز بینی بالا))، ضبط و تفسیر نرم افزاری خاتمه پیدا می کند.

جدیدا دوربین های سواربرپهباد ، مجهزبه دوربین و سیستم ضبط و تفسیر لحظه ای در زندگی بشر وارد شده است. کشور “استونیا” یکی از پیشروان این تکنیک است، در حال حاضر عمده ترین پروژه ها برای بازدید دکل ها (فشار قوی و مخابراتی) ، بازدید مقره های عایق، بازدید هادی های انتقال قدرت، هم با دید عادی و هم بررسی ((نور کرونا)) در نقاط آسیب میباشد. سیستم هدایت پرنده و نیز سیستم بازرسی، هردو مجهز به فیلتر پارازیت-گیری است که از اختلال حاصل از پارازیت های خط انتقال جلوگیری می نماید.

پهباد و سیستم با یک بار شارژ قادر به 6 ساعت پرواز و بازرسی است.یافته های ضبط شده یکبار دیگر در زمین، بازرسی و تفسیرمجدد می گردد و نتیجه نهایی به مشتری ارسال می شود. پهباد ها همچنین در نقشه برداری و ژئودزی، درکاربرد های راهسازی و شهرک سازی به کار گرفته شده اند. با گذشت زمان موارد استفاده جدید تری، همه روزه برای “پهباد بازرس” باز میشود.

سرعت، دقت، صرفه جویی، سه فاکتور عمده پیش برنده و متمایز کننده این تکنیک است.

شمس عطار: مهندس الکترونیک از دانشگاه صنعتی شریف